نحوه کار با سایت جی تی متریکس (gtmetrix)

نحوه کار با سایت جی تی متریکس (gtmetrix)

GTmetrix ،سایت هایی را که به هر زبانی طراحی شده اند بررسی می کند و آن را از لحاظ استاندارد های گوگل و استاندارد های بهینه سازی تصاویر؛ سرعت سایت را تجزیه و تحلیل می کند و یک رتبه و Grade را به ما می دهد که اگر سایتی را که ما طراحی کر...