"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

آدرس شبکه های اجتماعی:
انواع فایل های مجاز : png, jpg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
فایل را اینجا رها کنید یا
انواع فایل های مجاز : png, jpg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB, حداکثر فایل ها : 3.
    فایل را اینجا رها کنید یا
    انواع فایل های مجاز : png, jpg, pdf, zip, rar, حداکثر اندازه فایل: 20 MB, حداکثر فایل ها : 10.
      فایل را اینجا رها کنید یا
      انواع فایل های مجاز : png, jpg, pdf, zip, rar, docx, doc, txt, حداکثر اندازه فایل: 20 MB, حداکثر فایل ها : 10.